• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Van alle goddelijke eigenschappen wordt in de geloofsbelijdenis alleen de almacht van God genoemd: het is van groot belang voor ons leven deze te belijden. Wij geloven dat de almacht van God universeel is, want God die alles geschapen heeft, Vgl. Gen. 1, 1 Vgl. Joh. 1, 3 regeert alles en kan alles; zij is liefdevol, want God is onze Vader; Vgl. Mt. 6, 9 zij is mysterievol, want alleen het geloof kan haar onderscheiden, immers, "kracht wordt in zwakheid volkomen" (2 Kor. 12, 9). Vgl. 1 Kor. 1, 18

"Hij handelt zoals Hij verkiest" (Ps. 115,3)

De heilige Schrift belijdt meermalen de universele macht van God. Hij wordt genoemd "Jakobs Machtige" Vgl. Jes. 1, 24 , "de Heer der heerscharen" (Ps. 24, 10), "de Sterke, de Machtige" (Ps. 24, 8). Als God almachtig is "in de hemel en op aarde" (Ps. 135, 6), dan betekent dit dat Hij ze gemaakt heeft. Voor Hem is dus niets onmogelijk Vgl. Jer. 32, 17 Vgl. Lc. 1, 37 en Hij beschikt over zijn werk, zoals Hij wil; Vgl. Jer. 27, 5 Hij is de Heer van het heelal, waarvan Hij de orde gevestigd heeft, die geheel aan Hem onderworpen blijft en waarover Hij blijft beschikken; Hij is de meester van de geschiedenis: Hij regeert de harten en de gebeurtenissen, zoals Hij wil. Vgl. Est. 13, 9 Vgl. Spr. 21, 1 Vgl. Tob. 13, 2 "Het is immers altijd mogelijk uw macht te ontplooien en wie zal er weerstaan aan de kracht van uw arm?" (Wijsh. 11, 21).

"Gij ontfermt U over allen, omdat Gij alles vermoogt" (Wijsh. 11,23)
God is de almachtige Vader. Zijn Vaderschap en zijn macht verklaren elkaar. Immers, Hij toont zijn vaderlijke almacht door de wijze waarop Hij zich om onze noden bekommert Vgl. Mt. 6, 32 ; door het kindschap dat Hij ons schenkt ("Ik zal voor u een vader zijn en gij zult voor Mij zonen en dochters, zijn", (2 Kor. 6, 18)); tenslotte door zijn oneindige barmhartigheid, omdat Hij het hoogtepunt van zijn macht toont, wanneer Hij uit vrije wil de zonden vergeeft.

De goddelijke almacht is geenszins willekeurig: "In God zijn macht en wezen, wil en verstand, wijsheid en rechtvaardigheid één en hetzelfde. Daarom kan er in de goddelijke macht niets zijn dat niet bestaat in de rechtvaardige wil van God of in zijn wijs verstand". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I, q. 25 art. 5, ad 1, vert. uit Lat.

Het mysterie van de schijnbare onmacht van God
Het geloof in God de almachtige Vader kan op de proef gesteld worden door de ervaring van het kwaad en het lijden. Soms kan het lijken alsof God afwezig is en niet in staat het kwaad te verhinderen. Welnu, God de Vader heeft zijn almacht op de meest mysterievolle manier geopenbaard in de vrijwillige vernedering en in de verrijzenis van zijn Zoon, waardoor Hij het kwaad overwonnen heeft. Zo is de gekruisigde Christus "Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen" (1 Kor. 1, 24-25). In de verrijzenis en de verheffing van Christus heeft de Vader "de sterkte van zijn kracht" ontplooid en getoond "met welke buitengewone grootheid zijn macht voor ons gelovigen bekleed is" (Ef. 1, 19-22).
Alleen het geloof kan zich bekennen tot de geheimvolle wegen van de almachtige God. Dat geloof beroemt zich op zijn zwakheid teneinde de macht van Christus tot zich te trekken. Vgl. 2 Kor. 12, 9 Vgl. Fil. 4, 13 Van dit geloof is de Maagd Maria het grootste voorbeeld, zij die geloofd heeft dat "voor God niets onmogelijk is" (Lc. 1, 37) en die de Heer heeft kunnen verheerlijken: "Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam" (Lc. 1, 49).
"Niets is er meer geschikt om ons geloof en onze hoop te versterken dan dat wij er diep in ons hart van overtuigd blijven dat voor God niets onmogelijk is. Het menselijk verstand zal immers zonder enige aarzeling, wanneer het eenmaal een idee gekregen heeft van Gods almacht, gemakkelijk instemmen met alles wat wij verder nog geloven moeten, ook al is het nog zo groots en wonderbaar en gaat het de orde van de maat der dingen te hoven". Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,2,13, vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam