• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De christenen worden gedoopt "in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest" (Mt. 28, 19). Tevoren antwoorden zij: "Ik geloof" op de drievoudige ondervraging die hen oproept om hun geloof in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest te belijden: "Het geloof van alle christenen steunt op de Drieëenheid". H. Caesarius van Arles, Expositio Symboli (Sermo 9). vert. uit Lat.
De christenen worden gedoopt "in de naam" van de Vader en de Zoon en de heilige Geest" en niet "in de namen" van hen, Vgl. Paus Vigilius, Brief, (DS 415), Dum in Sanctae (5 feb 552) want er is maar één God, de almachtige Vader en zijn enige Zoon en de heilige Geest: de allerheiligste Drieëenheid.
Het mysterie van de allerheiligste Drieëenheid is het centrale mysterie van het christelijk geloof en het christelijk leven. Het is het mysterie van God in zichzelf, Het is dus de bron van alle andere geloofsmysteries, het licht dat hen verlicht. Het is de meest fundamentele en essentiële leer in de "hiërarchie van de geloofswaarheden". Vgl. Congregatie voor de Clerus, Algemeen directorium voor de catechese, Directorium Catechisticum Generale (11 apr 1971), 43 "De gehele heilsgeschiedenis is dezelfde als de geschiedenis van de wegen waarlangs en van de wijze waarop de ware en enige God, Vader, Zoon en heilige Geest, zich aan de mensen openbaart en zich met de mensen, die zich door de zonde van Hem afgekeerd hadden, verzoent en verenigt". Congregatie voor de Clerus, Algemeen directorium voor de catechese, Directorium Catechisticum Generale (11 apr 1971), 47

In deze paragraaf zal in het kort uiteengezet worden

  • op welke manier het mysterie van de gelukzalige Drieëenheid geopenbaard is (II),
  • hoe de Kerk de geloofsleer over dit mysterie geformuleerd heeft (III)
  • en hoe tenslotte God de Vader, door de goddelijke zendingen van de Zoon en de heilige Geest, zijn "liefdevol heilsplan" van schepping, verlossing en heiliging verwezenlijkt (IV).
De Kerkvaders maken een onderscheid tussen theologia en oikonomia: met de eerste term bedoelen ze het mysterie van het innerlijk leven van God als Drieëenheid, met de tweede alle werken van God, waarin Hij zich openbaart en zijn leven meedeelt. Door de oikonomia wordt ons de theologia geopenbaard; maar omgekeerd verklaart de theologia heel de oikonomia. De werken van God openbaren wie Hij in zichzelf is; en omgekeerd verheldert het mysterie van zijn innerlijk leven het verstaan van al zijn werken. Zo gaat het op analoge wijze tussen menselijke personen. De persoon toont zich in zijn handelen en hoe beter wij een persoon kennen, des te beter begrijpen wij zijn handelen.
De Drieëenheid is een geloofsmysterie in strikte zin, één van de "mysteries die in God verborgen zijn en die niet gekend kunnen worden, tenzij zij door God geopenbaard worden". 1e Vaticaans Concilie, 3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof, Dei Filius (24 apr 1870), 17. vert. uit Lat. God heeft wel sporen van zijn trinitair wezen achtergelaten in zijn scheppingswerk en - het hele Oude Testament door - in Zijn openbaring. Maar het innerlijk leven van zijn wezen als heilige Drieëenheid vormt een mysterie dat ontoegankelijk is voor het verstand alleen en zelfs voor het geloof van Israël vóór de menswording van Gods Zoon en de zending van de heilige Geest.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 3 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam