• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
God, "Hij die is", heeft zich aan Israël geopenbaard als Hij die, "groot is in liefde en trouw" (Ex. 34, 6). Deze twee begrippen brengen beknopt de rijkdom van de goddelijke naam tot uitdrukking. In al zijn werken toont God zijn mildheid, zijn goedheid, zijn genade, zijn liefde; maar ook zijn betrouwbaarheid, zijn bestendigheid, zijn trouw en zijn waarheid: "U prijs ik om uw goedheid en uw trouw" (Ps. 138, 2). Vgl. Ps. 85, 11 Hij is de waarheid, want "God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis" (1 Joh. 1, 5). Hij is "liefde' , zoals de apostel Johannes leert (1 Joh. 4, 8).
God is waarheid
"Uw woord berust op betrouwbaarheid en eeuwig is wat Gij rechtvaardig bepaalt" (Ps. 119, 160); "Welnu dan, Heer Jahwe, Gij zijt God en uw woorden zijn betrouwbaar" (2 Sam. 7, 28); daarom worden Gods beloften altijd verwezenlijkt. Vgl. Deut. 7, 9 God is de waarheid zelf, zijn woorden kunnen niet bedriegen. Daarom kan men zich in alles volledig verlaten op de waarheid en de trouw van zijn woord. Het begin van de zonde en van de val van de mens was een leugen van de verleider die de mens ertoe aanzette te twijfelen aan het woord van God, aan zijn liefde en trouw.
De waarheid van God is zijn Wijsheid die heerst over elke orde van de schepping en van het bestuur van de wereld. Vgl. Wijsh. 13, 1-9 God die - alleen - hemel en aarde geschapen heeft, Vgl. Ps. 115, 15 kan ook - alleen - de ware kennis geven inzake al wat geschapen is in zijn relatie tot Hem. Vgl. Wijsh. 7, 17-21
God is ook waarheidsgetrouw wanneer Hij zich openbaart: het onderricht dat van God komt, is "de ware leer" (Mal. 2, 6). Wanneer Hij zijn Zoon in de wereld zal zenden, dan zal dat zijn "om getuigenis af te leggen van de waarheid" (Joh. 18, 37). "Wij weten dat de Zoon van God gekomen is, en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen" (1 Joh. 5, 20). Vgl. Joh. 17, 3
God is liefde

In de loop van de geschiedenis heeft Israël kunnen ontdekken dat God maar één reden had om zich aan Israël te openbaren en het onder alle volken uit te kiezen om Hem toe te behoren: zijn liefde om niet. Vgl. Deut. 4, 37 Vgl. Deut. 7, 8 Vgl. Deut. 10, 15 En Israël heeft dankzij zijn profeten begrepen dat het ook uit liefde is dat God niet opgehouden heeft het te redden Vgl. Jes. 43, 1-7 en het zijn ontrouw en zonden te vergeven. Vgl. Hos. 2

De liefde van God voor Israël wordt vergeleken met de liefde van een vader voor zijn zoon (Hos. 11, 1). Deze liefde is sterker dan de liefde van een moeder voor haar kinderen. Vgl. Jes. 49, 14-15 God bemint zijn volk meer dan een echtgenoot zijn geliefde; Vgl. Jes. 62, 4-5 deze liefde zal zelfs de ergste ontrouw overwinnen; Vgl. Ez. 16 Zij zal zover gaan dat zij het kostbaarste geeft wat zij heeft: "Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven" (Joh. 3, 16).
De liefde van God is "eeuwig" (Jes. 54, 8): "Al wijken de bergen en wankelen de heuvels, mijn trouw wijkt niet van u" (Jes. 54, 10). "Mijn liefde voor u duurt eeuwig, Ik blijf u altijd trouw" (Jer. 31, 3).
De heilige Johannes zal nog verder gaan, wanneer hij zegt: "God is liefde" (1 Joh. 4, 8.16): het wezen zelf van God is liefde. Door in de volheid der tijden zijn enige Zoon en Geest van liefde te zenden openbaart God zijn diepste geheim: Vgl. 1 Kor. 2, 7-16 Vgl. Ef. 3, 9-12 Hijzelf is een eeuwige uitwisseling van liefde: Vader, Zoon en heilige Geest, en Hij heeft ons voorbestemd eraan deel te hebben.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam