• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wanneer men bovendien naar de toekomst kijkt, dan streven het volk van God uit het Oude Verbond en het nieuwe Volk van God analoge doeleinden na: de verwachting van de komst (of terugkeer) van de Messias. Deze verwachting is echter enerzijds die van de terugkeer van de gestorven en verrezen Messias, die erkend wordt als Heer en Zoon van God, en anderzijds die van de komst aan het einde der tijden van de Messias, van wie de trekken verborgen blijven, een verwachting die gepaard gaat met het drama van de onwetendheid of de miskenning van Christus Jezus.

Alinea's in de marge van alinea 840

De komst van de verheerlijkte Messias wordt op elk ogenblik van de geschiedenis uitgesteld, Vgl. Rom. 11, 31 totdat Hij wordt erkend door "heel Israël" Vgl. Rom. 11, 26 Vgl. Mt. 23, 39 waarover ten dele "de verharding gekomen is" Vgl. Rom. 11, 25 in de vorm van "het ongeloof" (Rom. 11, 20) ten opzichte van Jezus. De heilige Petrus zegt het tegen de Joden van Jeruzalem na Pinksteren: "Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist en er van de Heer uit tijden van verkwikking mogen komen en Hij u Jezus zende, die voor u als Messias was voorbestemd. De hemel moest Hem opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, waarover God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten" (Hand. 3, 19-21). En bij de heilige Paulus klinken deze woorden door, wanneer hij zegt: "Als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden?" (Rom. 11, 15). Het binnengaan van "het volledig getal van de Joden" Vgl. Rom. 11, 12 in het Messiaanse heil, in het voetspoor van het "volledig getal van de heidenvolken" Vgl. Rom. 11, 25 Vgl. Lc. 21, 24 zal het volk van God de mogelijkheid geven "de volheid in Christus" (Ef. 4, 13) tot stand te brengen, waarin God alles in alles is" (1 Kor. 15, 28).
De joden zijn niet collectief verantwoordelijk voor de dood van Jezus

Rekening houdend met de complexiteit van het historisch proces van Jezus, zoals het in de evangelieverhalen naar voren komt en wat ook het aandeel moge geweest zijn van de persoonlijke zonde van de acteurs in het proces (Judas, het Sanhedrin, Pilatus) - God alleen kent dit - kan men niet alle Joden van Jeruzalem voor het proces verantwoordelijk stellen, ondanks de kreten van een gemanipuleerde menigte Vgl. Mc. 15, 11 en de algemene verwijten die besloten liggen in de herhaalde oproep tot bekering na Pinksteren. Vgl. Hand. 2, 23.36 Vgl. Hand. 3, 13-14 Vgl. Hand. 4, 10 Vgl. Hand. 5, 30 Vgl. Hand. 7, 52 Vgl. Hand. 10, 39 Vgl. Hand. 13, 27-28 Vgl. 1 Tess. 2, 14-15 Jezus, die op het kruis woorden van vergeving heeft gesproken, Vgl. Lc. 23, 34 en Petrus, die zijn meester ook hierin volgde, hebben de joden van Jeruzalem en zelfs hun leiders op grond van hun "onwetendheid" Vgl. Hand. 3, 17 verontschuldigd. Met nog minder recht kan men de verantwoordelijkheid tot alle andere joden, in ruimte en tijd, uitbreiden louter gebaseerd op de kreet van het volk "Zijn bloed kome over ons en onze kinderen" (Mt. 27, 25), Dit is immers enkel een bekrachtigingsformule. Vgl. Hand. 5, 28 Vgl. Hand. 18, 6

De Kerk heeft dan ook op het Tweede Vaticaans Concilie verklaard: "Wat tijdens zijn lijden bedreven werd, kan noch alle toen levende joden zonder onderscheid, noch de joden van onze tijd worden aangerekend (...). De joden mogen niet als door God verworpen, noch als vervloekt worden voorgesteld, alsof dat uit de heilige Schrift zou volgen." 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 4. vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam