• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De symbolen van de Kerk
In de heilige Schrift vinden wij een groot aantal samenhangende beelden en voorstellingen, waarin de openbaring over het onuitputtelijk mysterie van de kerk spreekt. De aan het Oude Testament ontleende beelden vormen variaties op een grondgedachte: die van het "volk Gods". In het Nieuwe Testament Vgl. Ef. 1, 22 Vgl. Kol. 1, 18 centreren als deze beelden zich rond een nieuw middelpunt omdat Christus "het hoofd" wordt van dit volk, 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9 dat sindsdien Zijn lichaam is. Rondom dit middelpunt zijn beelden gegroepeerd "die hetzij aan het herdersleven of de landbouw, hetzij aan de bouwnijverheid of ook aan het gezin of aan het huwelijk ontleend zijn". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 6. vert. uit Lat.

Alinea's in de marge van alinea 753

"Voorzeker, in alle tijden en bij alle volken is een ieder die de Heer vreest en de gerechtigheid beoefent, aan God welgevallig. God heeft het echter behaagd de mensen niet afzonderlijk, zonder enig onderling verband, te heiligen en te redden, maar hen tot een volk te maken dat Hem naar waarheid zou erkennen en in heiligheid zou dienen. Daarom heeft Hij het volk van Israël tot zijn volk uitverkoren, er een verbond mee gesloten en het geleidelijk onderwezen (...). Dit alles echter is geschied ter voorbereiding en voorafbeelding van het nieuwe en volmaakte Verbond dat in Christus zou worden gesloten (...). Dit Nieuwe Verbond heeft Christus ingesteld, namelijk het Nieuwe Testament in zijn bloed. Uit joden en heidenen heeft Hij een volk geroepen dat niet naar het vlees, maar in de Geest tot een eenheid zou uitgroeien". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9. vert. uit Lat.
De vergelijking van de kerk met een lichaam werpt een licht op de innige band tussen de Kerk en Christus. Zij is niet alleen rondom Hem verzameld; zij is in Hem, in zijn lichaam verenigd. Drie aspecten van de Kerk, als lichaam van Christus, dienen hier in het bijzonder naar voren gebracht te worden:
  • de eenheid van alle leden onderling door hun vereniging met Christus;
  • Christus als hoofd van het lichaam;
  • de Kerk als bruid van Christus.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam