• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De hand. Door handoplegging geneest Jezus zieken Vgl. Mc. 6, 5 Vgl. Mc. 8, 23 en zegent Hij kleine kinderen Vgl. Mc. 10, 16 . In zijn naam zullen de apostelen hetzelfde doen Vgl. Mc. 16, 18 Vgl. Hand. 5, 12 Vgl. Hand. 14, 3 . Beter gezegd, het is door de handoplegging van de apostelen dat de heilige Geest geschonken wordt Vgl. Hand. 8, 17-19 Vgl. Hand. 13, 3 Vgl. Hand. 19, 6 . De brief aan de Hebreeën rekent de handoplegging tot de "fundamentele onderdelen" van Zijn onderricht Vgl. Heb. 6, 2 . Dit teken van de almachtige uitstorting van de heilige Geest heeft de Kerk behouden in haar sacramentele aanroepingen.

Alinea's in de marge van alinea 699

In bedekte termen verwoord in het Oude Testament Vgl. Ps. 33, 6 Vgl. Ps. 104, 30 Vgl. Gen. 1, 2-3 en geopenbaard in het Nieuwe Verbond, wordt het scheppend handelen van de Zoon en de Geest, onlosmakelijk één met dat van de Vader, duidelijk bevestigd door de geloofsregel van de kerk: "Er is maar een God (..): Hij is de Vader, Hij is God, Hij is Schepper, Hij is maker, Hij is bouwer. Hij heeft alles door zichzelf gemaakt, d.w.z. door zijn Woord en zijn wijsheid", H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 2.30.9, vert. uit Lat. "door de Zoon en de Geest" die als het ware "Zijn handen" zijn. H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 4.20.1. vert. uit Lat. De schepping is het gemeenschappelijk werk van de heilige Drieëenheid.
"Van die tijd af deelden de apostelen, de wil van Christus volbrengend, door de handoplegging aan de pasgedoopten de Geest mee, als een gave die de genade van het Doopsel voltooide. Vgl. Hand. 8, 15-17 Vgl. Hand. 19, 5-6 Zo komt het dat in de brief aan de Hebreeën onder de elementen van het eerste christelijke onderricht genoemd wordt de leer over het Doopsel en de handoplegging. Vgl. Heb. 6, 2 Deze handoplegging wordt volgens de katholieke overlevering terecht erkend als de oorsprong van het sacrament van het Vormsel, dat in de Kerk als het ware de pinkstergenade bestendigt". H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Ter goedkeuring van de herziene liturgie voor het Sacrament van het H. Vormsel, Divinae consortium naturae (15 aug 1971). Vert. Ordo confirmationis - Orde van dienst voor de liturgie van het Vormsel
Hierna volgt de wezenlijke ritus van het sacrament. In de Latijnse ritus geldt: "Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de zalving van het voorhoofd met Chrisma, die door handoplegging geschiedt en door de woorden: 'Accipe signaculum doni Spiritus Sancti'; 'Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods"'. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Ter goedkeuring van de herziene liturgie voor het Sacrament van het H. Vormsel, Divinae consortium naturae (15 aug 1971). vert. Het Vormsel (NL) blz. 11 In de Oosterse kerken van de Byzantijnse ritus wordt na een epiklesegebed de zalving met het myron op de meest sprekende delen van het lichaam toegediend: het voorhoofd, de ogen, de neus, de oren, de lippen, de borst, de rug, de handen en de voeten terwijl elke zalving vergezeld gaat van de formule SfragiV dwreaV PneumatoV¢ Agiou (Signaculum doni Spiritus Sancti): "Zegel van de gave van de heilige Geest." Rituale voor de Oosterse Keken van de Byzantijnse ritus in de Griekse taal, Pars Prima (Libreria Editrice Vaticana, 1954) 36

De wezenlijke ritus van het Wijdingssacrament bestaat voor de drie graden uit de handoplegging door de bisschop op het hoofd van de wijdeling en het specifieke wijdingsgebed, waarin God gevraagd wordt om de uitstorting van de heilige Geest en de gaven die eigen zijn aan het ambt waartoe de kandidaat gewijd wordt. Vgl. Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over de heilige wijdingen van diaconaat, priesterschap en episcopaat, Sacramentum ordinis (30 nov 1947), 3. DS 3858

De kenmerken van de sacramentalia

Zij zijn door de kerk ingesteld om bepaalde kerkelijke ambten, levensstaten, allerlei omstandigheden van het christelijk leven te heiligen, evenals het gebruik van voorwerpen die van nut zijn voor de mens. Zij kunnen ook, naar de pastorale besluiten van de bisschoppen, beantwoorden aan de noden, de cultuur en de geschiedenis die eigen zijn aan het christenvolk van een bepaalde streek of tijd. Zij bevatten steeds een gebed, vaak vergezeld van en welomschreven teken, zoals de handoplegging, het kruisteken, de besprenkeling met wijwater (ter herinnering aan het Doopsel).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam