• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jezus is Christus, "de gezalfde", omdat de Heilige Geest zijn zalving is, en omdat al wat vanaf de menswording gebeurt, voortvloeit uit deze volheid. Vgl. Joh. 3, 34 Wanneer Christus tenslotte verheerlijkt wordt, Vgl. Joh. 7, 39 dan kan Hij op zijn beurt van bij de Vader de Geest zenden aan hen die in Hem geloven: Hij laat hen delen in zijn heerlijkheid, Vgl. Joh. 17, 22 d.w.z. in de Heilige Geest die Hem verheerlijkt. Vgl. Joh. 16, 14 Het zenden van de Geest door de Vader en de Zoon samen zal zich vanaf dan ontplooien in hen die de Vader als kinderen aangenomen heeft in het bestaan van zijn Zoon: de zending van de Geest in wie de aanneming als kind (van God) tot stand komt, is hen met Christus te verenigen en hen in Hem te doen leven.

De term 'zalving' suggereert dat er (...) tussen de Zoon en de Heilige Geest geen afstand is; immers, zoals verstand noch zintuigen waarnemen dat er iets is tussen het lichaamsoppervlak en de zalving met olijfolie, zo is er rechtstreeks contact tussen de Zoon en de Heilige Geest: dientengevolge is het voor degene die door het geloof met Christus in contact wil komen, noodzakelijk in contact te komen met de olie. Immers, er is geen gedeelte dat van de Heilige Geest verstoken is. Daarom komt het belijden van de heer schappij van de Zoon bij hun die deze belijdenis aannemen, door de Heilige Geest tot stand, omdat de heilige Geest hun die in geloof naderen, van tevoren tegemoet komt. H. Gregorius van Nyssa, De Spiritu Sancto contra Macedonianos. 16, vert. uit Gr.

Alinea's in de marge van alinea 690

Christus komt van de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord "Messias", dat wil zeggen "gezalfde". Dit wordt de eigennaam van Jezus alleen, omdat Hij op volmaakte wijze de goddelijke zending vervult die het woord tot uitdrukking brengt. In Israël werden in de naam van God immers zij gezalfd die aan Hem toegewijd waren op grond van een zending die van Hem kwam. Dit was het geval bij koningen Vgl. 1 Sam. 9, 16 Vgl. 1 Sam. 10, 1 Vgl. 1 Sam. 16, 1.12-13 Vgl. 1 Kon. 1, 39 , priesters Vgl. Ex. 29, 7 Vgl. Lev. 8, 12 en, in zeldzame gevallen, profeten. Vgl. 1 Kon. 19, 16 Dit moest bij uitstek het geval zijn bij de Messias, die God zou zenden om definitief zijn koninkrijk te vestigen. Vgl. Ps. 2, 2 Vgl. Hand. 4, 26-27 De Messias moest met de Geest van de Heer gezalfd worden Vgl. Jes. 11, 12 en dit tegelijkertijd als koning en priester, Vgl. Zach. 4, 14 Vgl. Zach. 6, 13 maar ook als profeet. Vgl. Jes. 61, 1 Vgl. Lc. 4, 16-21 Jezus heeft de Messiaanse hoop van Israël in vervulling doen gaan in zijn drievoudig ambt van priester, profeet en koning.
Nadat zijn zichtbare tegenwoordigheid aan hun ogen onttrokken was, liet Jezus zijn leerlingen niet verweesd achter. Vgl. Joh. 14, 18 Hij heeft hun beloofd bij hen te blijven tot aan het einde der tijden, Vgl. Mt. 28, 20 . Hij heeft hun zijn Geest gezonden. Vgl. Joh. 20, 22 Vgl. Hand. 2, 33 De gemeenschap met Jezus is hierdoor in zekere zin inniger geworden: "Door zijn Geest aan zijn broeders die Hij uit alle volken samengeroepen heeft, mee te delen, heeft Hij hen op geheimvolle wijze tot zijn lichaam gemaakt. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 7. vert. uit Lat.
Zeer vaak richten mensen zich in de evangelies tot Jezus, terwijl zij Hem "Heer" noemen. Deze benaming getuigt van de eerbied en het vertrouwen van hen die tot Jezus komen en die van Hem hulp en genezing verwachten. Vgl. Mt. 8, 2. e.a. Vgl. Mt. 14, 30. e.a. Vgl. Mt. 15, 22. e.a. Onder de inspiratie van de heilige Geest drukt zij de erkenning uit van het goddelijk mysterie van Jezus. Vgl. Lc. 1, 43 Vgl. Lc. 2, 11 In de ontmoeting met de verrezen Jezus wordt zij aanbidding: "Mijn Heer en mijn God" (Joh. 20, 28). Zij krijgt dan een gevoelswaarde van "Mijn Heer en mijn liefde en genegenheid, die eigen zal blijven aan de christelijke overlevering: "Het is de Heer!". (Joh. 21, 7).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam