• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De waarheid van de godheid van Jezus wordt bevestigd door zijn verrijzenis. Hij had gezegd: "Wanneer gij de Mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat Ik ben" (Joh. 8, 28). De verrijzenis van de Gekruisigde liet zien dat Hij werkelijk "Ik ben" was, de Zoon van God en God zelf. De heilige Paulus heeft ten overstaan van de joden kunnen verklaren: "God heeft de belofte, aan onze vaderen gedaan, voor ons vervuld door Jezus te doen verrijzen, zoals ook geschreven staat in de tweede psalm: Gij zijt mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt" (Hand. 13, 32-33). Vgl. Ps. 2, 7 De verrijzenis van Christus is nauw verbonden met het mysterie van de menswording van de Zoon van God. Zij is er de voltooiing van, overeenkomstig de eeuwige heilsbeschikking van God.

Alinea's in de marge van alinea 653

Na zijn verrijzenis komt Christus' goddelijke afstamming in de macht van zijn verheerlijkte menselijke natuur naar voren. "Naar de heilige Geest is Hij aangewezen als Zoon van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit de doden" (Rom. 1, 4). Vgl. Hand. 13, 33 De apostelen zullen kunnen belijden: "Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid" (Joh. 1, 14).

Wanneer de Kerk de uitdrukking van de heilige Johannes (Joh. 1, 14, "Het Woord is vlees geworden") herhaalt, dan noemt de Kerk het feit dat de Zoon van God een menselijke natuur heeft aangenomen om daarin ons heil te bewerkstelligen, "menswording". In een hymne, die wij bij de heilige Paulus vinden, bezingt de Kerk het mysterie van de menswording:

Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Jezus Christus bezielde: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen; Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan een kruis! (Fil. 2, 5-8). Vgl. Getijdengebed, Lofzang Avondgebed op de vooravond van zondag; vgl. Getijdenboek 774
De blijde boodschap: God heeft zijn Zoon gezonden
"Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de Wet, opdat Hij hen die onder de Wet stonden, zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen" (Gal. 4, 4-5). Dat is "de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God" (Mc. 1, 1): God heeft zijn volk bezocht. Vgl. Lc. 1, 68 Hij heeft de beloften die Hij aan Abraham en zijn geslacht gedaan had, in vervulling doen gaan. Vgl. Lc. 1, 55 Hij heeft dat boven alle verwachting gedaan: Hij heeft zijn "welbeminde Zoon" (Mc. 1, 11) gezonden.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 17 september 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam