• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus stelt in de plaats van onze ongehoorzaamheid zijn gehoorzaamheid
"Zoals door de ongehoorzaamheid van een mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd" (Rom. 5, 19). Door zijn gehoorzaamheid tot de dood heeft Jezus de plaats ingenomen van de lijdende dienaar die "zijn leven als een zoenoffer geeft", "toen Hij de zonden van velen droeg", "die Hij rechtvaardigt door zelf hun zonde op zich te nemen" Vgl. Jes. 53, 10-12 . Jezus heeft voor onze fouten geboet en voor onze zonden aan de Vader genoegdoening gegeven Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 9.

Alinea's in de marge van alinea 615

De zonde is een belediging jegens God: "Jegens U alleen heb ik gezondigd, wat U tegenstaat heb ik gedaan" (Ps. 51, 6). De zonde keert zich tegen de liefde van God voor ons en wendt onze harten van Hem af. Zoals de eerste zonde is ze een ongehoorzaamheid, een opstand tegen God, door te willen worden "als goden", door het goede en het kwade te kennen en te bepalen (Gen. 3, 5). De zonde is ook "eigenliefde die zo ver gaat dat men God veracht". H. Augustinus, Over de Stad Gods, De Civitate Dei. 14,28 Door deze hoogmoedige verheerlijking van zichzelf is de zonde diametraal tegengesteld aan de gehoorzaamheid van Jezus die het heil voltrekt. Vgl. Fil. 2, 6-9

De naam van God, de Redder, werd één keer per jaar aangeroepen door de hogepriester voor de verzoening van de zonden van Israël, nadat hij de dekplaat van het heilige der heiligen met offerbloed besprenkeld had. Vgl. Lev. 16, 15.16 Vgl. Sir. 50, 20 Vgl. Heb. 9, 7 De dekplaat was de plaats waar God tegenwoordig was. Vgl. Ex. 25, 22 Vgl. Lev. 16, 2 Vgl. Num. 7, 89 Vgl. Heb. 9, 5 Wanneer de heilige Paulus over Jezus zegt dat "God Hem heeft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed" (Rom. 3, 25), dan wil hij hiermee zeggen dat in zijn mensheid "God het was die in Christus de wereld met zich verzoende" (2 Kor. 5, 19).

De christelijke overlevering ziet in deze passage een aankondiging van "de nieuwe Adam" Vgl. 1 Kor. 15, 21-22.45 die door zijn "gehoorzaamheid tot de dood aan het kruis" (Fil. 2, 8) op overvloedige wijze de ongehoorzaamheid van Adam weer goedmaakt. Vgl. Rom. 5, 19-20 Overigens herkennen talrijke Kerkvaders en kerkleraren in de in het "proto-evangelie" aangekondigde vrouw de moeder van Christus, Maria, als de "nieuwe Eva". Zij is het geweest die als eerste en op unieke wijze van de door Christus behaalde overwinning op de zonde geprofiteerd heeft: zij is gevrijwaard van elke smet van de erfzonde Vgl. Z. Paus Pius IX, Dogmatische Bul, Dogmaverklaring van Maria, Onbevlekt Ontvangen, Ineffabilis Deus (8 dec 1854), 22 en gedurende heel haar aardse leven heeft zij door een bijzondere genade van God geen enkele zonde begaan. Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 53

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam