• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij geloven stellig dat God de heer van de wereld en van de geschiedenis is. Maar de wegen van zijn voorzienigheid zijn ons vaak onbekend. Alleen op het einde, wanneer er een einde zal komen aan onze gedeeltelijke kennis, wanneer wij God "van aangezicht tot aangezicht" (1 Kor. 13, 12) zullen zien, zullen de wegen ons volledig bekend zijn, waarlangs God, zelfs door het drama van het kwaad en de zonde heen, zijn schepping geleid zal hebben naar de rust van die definitieve sabbat Vgl. Gen. 2, 2 waartoe Hij hemel en aarde geschapen heeft.

Alinea's in de marge van alinea 314

Het laatste oordeel zal plaatshebben bij de glorievolle wederkomst van Christus. De Vader alleen kent het uur en de dag, Hij alleen bepaalt, wanneer dit zal gebeuren. Door zijn Zoon Jezus Christus zal Hij dan zijn definitief woord spreken over heel de geschiedenis. Wij zullen de uiteindelijke betekenis van heel het scheppingswerk en heel de heilseconomie kennen en wij zullen de wonderbare wegen begrijpen waarlangs zijn voorzienigheid alles naar het einddoel geleid zal hebben. Het laatste oordeel zal openbaren dat Gods rechtvaardigheid zegeviert over alle onrecht, bedreven door zijn schepselen, en dat zijn liefde sterker is dan de dood. Vgl. Hoogl. 8, 6

Op weg naar de volmaaktheid zullen de Geest en de bruid diegenen die hen horen, Vgl. Openb. 22, 17 uitnodigen tot de volmaakte gemeenschap met God:

Er zal daar ware roem zijn: niemand wordt geprezen omdat degene die hem prijst, zich vergist of hem vleit, Ware eer ook, die aan niemand wordt onthouden die haar verdient en aan niemand wordt gebracht die haar onwaardig is; niemand zal er ook eer nastreven zonder haar waardig te zijn, want alleen aan wie waardig is, zal het toegestaan worden daar te zijn Ware vrede vervolgens, want niemand zal daar meer enige last ondervinden, noch van zichzelf noch van iemand anders. De beloning voor de deugd zal Hij zijn, die ook de deugd heeft gegeven en zichzelf als haar loon heeft beloofd, het allerbeste en allerhoogste dat gegeven kan worden. Hij die bij monde van de profeet gezegd heeft: "Ik zal hun God zijn en zij mijn volk" (Lev. 26, 12) (...). Dat wordt ook aangegeven door de woorden van de apostel: "Opdat God alles in alles zijn zou" (1 Kor. 15, 28). Hij zal zelf het einddoel zijn van onze verlangens en dat einddoel zal zonder einde aanschouwd, zonder oververzadiging bemind, zonder vermoeienis geprezen worden. Deze gave, deze genegenheid, deze bezigheid zullen zeker allen gemeen hebben, zoals zij het eeuwig leven zelf gemeen hebben. H. Augustinus, Over de Stad Gods, De Civitate Dei. 22,30: PL 41, 801-802; (vert.: Wijdeveld)

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam