• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zo kan men mettertijd ontdekken dat God in zijn almachtige voorzienigheid iets goeds kan laten voortkomen uit de gevolgen van een kwaad, zelfs van een moreel kwaad, veroorzaakt door zijn schepselen: "Niet jullie hebben mij hier gebracht", zegt Jozef tegen zijn broers, "maar God zelf; (...) jullie hebben kwaad tegen mij beraamd, maar God heeft het ten goede gekeerd, om (...) het behoud van een talrijk volk te bewerken" (Gen. 45, 8)(Gen. 50, 20). Vgl. Tobit 2, 12-18. vulg. Uit het grootste morele kwaad dat ooit bedreven is, het afwijzen en het vermoorden van de Zoon van God, veroorzaakt door de zonden van alle mensen, heeft God door de overvloed van zijn genade Vgl. Rom. 5, 20 het allergrootste goed laten voortkomen: de verheerlijking van Christus en onze verlossing. Daarmee wordt het kwaad echter nog geen goed.

Alinea's in de marge van alinea 312

Alle zondaars zijn verantwoordelijk voor het lijden van Christus

De Kerk heeft in de officiële verkondiging van haar geloof en in het getuigenis van haar heiligen nooit vergeten dat de zondaars zelf "de veroorzakers en de uitvoerders waren van alle straffen die de goddelijke Verlosser moest verduren". Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,5,11, vert. uit Lat. Vgl. Heb. 12, 3 Rekening houdend met het feit dat onze zonden Christus zelf raken, Vgl. Mt. 25, 45 Vgl. Hand. 9, 4-5 aarzelt de Kerk niet de Christenen het meest verantwoordelijk te stellen voor het ter dood brengen van Jezus, een verantwoordelijkheid die zij maar al te vaak alleen op de Joden afgeschoven hebben.

Voor deze schuld moeten al diegenen verantwoordelijk gesteld worden die telkens opnieuw tot in zonden vervallen; want aangezien Christus de Heer wegens onze zonden de dood aan het kruis heeft ondergaan, "kruisigen zij die zich wentelen in hun schandelijke praktijken en misdaden, "door hun zonde de Zoon van God opnieuw in hun hart, voor zover Hij in hen is, en geven zij Hem aan bespotting prijs" (Heb. 6, 6). In dit geval kan men onze misdaad zelfs zien als een misdaad die erger is dan die van de joden. "Want als zij", zoals de apostel getuigt, "de Heer der heerlijkheid gekend zouden hebben, zouden zij Hem niet gekruisigd hebben" (1 Kor. 2, 8). Wij, daarentegen, zeggen Hem te kennen en toch verloochenen wij Hem in onze daden en slaan zo in zekere zin onze moorddadige hand aan Hem. Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,5,11, vert. uit Lat.

En het zijn niet de duivels die Hem hebben gekruisigd; gij zijt het die samen met hen Hem gekruisigd hebt en nog kruisigt door vreugde te vinden in zonden en ondeugden. H. Franciscus van Assisi, Admonitio. Admon. 5,3, vert. uit It.
Jezus is "overgeleverd volgens Gods vastgestelde raadsbesluit"

De gewelddadige dood van Jezus is geen toeval geweest, vrucht van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zijn dood hoort tot het mysterie van Gods heilsbeschikking, zoals Petrus vanaf zijn eerste Pinksterpreek de joden van Jeruzalem uitlegt: "Hem die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is overgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood" (Hand. 2, 23). Deze Bijbelse taal betekent niet dat zij die "Jezus hebben overgeleverd" Vgl. Hand. 3, 13 , alleen maar de passieve uitvoerders zijn geweest van een door God van tevoren geschreven scenario.

Voor God is elk moment van de tijd actueel aanwezig. Hij stelt derhalve zijn eeuwig raadsbesluit van "voorbeschikking" vast en sluit daarbij het vrije antwoord van iedere mens op zijn genade in: "Inderdaad, zij hebben in deze stad samengespannen tegen uw heilige dienaar Jezus, die Gij gezalfd hebt: zowel Herodes als Pontius Pilatus, tezamen met de heidenen en de stammen van Israël Vgl. Ps. 2, 1-2 , om alles te doen wat uw hand en raadsbesluit tevoren bepaald had dat geschieden moest" (Hand. 4, 27-28). God heeft de handelingen die uit hun verblinding voortkwamen Vgl. Mt. 26, 54 Vgl. Joh. 18, 36 Vgl. Joh. 19, 11 , toegelaten om zijn heilsplan te verwezenlijken. Vgl. Hand. 3, 17-18

De rechtvaardiging is het meest verheven werk van Gods liefde, getoond in Jezus Christus en geschonken door de heilige Geest. De heilige Augustinus is van mening dat "de rechtvaardiging van de goddeloze een groter werk is dan de schepping van hemel en aarde", omdat "hemel en aarde voorbij zullen gaan, terwijl het heil en de rechtvaardiging van de uitverkorenen zullen blijven bestaan". H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. 72,3 Hij is zelfs van mening dat de rechtvaardiging van de zondaars de schepping van de engelen in hun staat van gerechtigheid overtreft, doordat ze getuigt van een grotere barmhartigheid.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam