• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is de wil van onze Vader "dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen" (1 Tim. 2, 4). Hij "heeft geduld met u, daar Hij wil dat niemand verloren gaat" (2 Pt. 3, 9). Vgl. Mt. 18, 14 Zijn gebod dat alle andere samenvat en waarin ons zijn hele wil wordt meegedeeld, luidt: "Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben" (Joh. 13, 34). Vgl. 1 Joh. 3

Alinea's in de marge van alinea 2822

De reden van de missie. De Kerk heeft altijd al aan de liefde van God voor alle mensen de verplichting en de kracht van haar missionaire bezieling ontleend: "Want de liefde van Christus laat ons geen rust (...)" (2 Kor. 5, 14). Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 6 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 11 Immers, "God wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen" (1 Tim. 2, 4), God wil het heil van allen door middel van de kennis van de waarheid. Het heil is gelegen in de waarheid, Zij die aan de beweging van de Geest gehoor geven, bevinden zich reeds op de weg van het heil; maar de Kerk, waaraan deze waarheid is toevertrouwd, moet aan hun verlangen tegemoet komen om hun die te brengen. Omdat zij in een universeel heilsplan gelooft, moet zij missionair zijn.
Jezus zegt aan zijn leerlingen: "bemint elkander zoals Ik u bemind heb" (Joh. 13,34).

Als antwoord op de vraag naar het eerste gebod zei Jezus: "Het eerste is: Hoor Israël! De Heer onze God is de enige Heer Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee" (Mc. 12,29-31).

En de heilige Paulus herinnert eraan: "Wie zijn naaste bemint heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord: bemin uw naaste als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet" (Rom. 13,8-10).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam