• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gave van de woorden van de Heer is onverbrekelijk verbonden met die van de heilige Geest, die de woorden in het hart van de gelovigen tot leven brengt. Vanaf het eerste begin heeft de Kerk die gave in ontvangst genomen en in praktijk gebracht. De eerste gemeenten bidden het gebed van de Heer "drie keer per dag" Apostolische Vader, Onderwijs van de Twaalf Apostelen, Didachè. 8.3. vert. uit Gr. in plaats van de "achttien zegeningen", die in de joodse vroomheid in gebruik zijn.

In overeenstemming met de overlevering van de apostelen is het gebed van de Heer wezenlijk geworteld in het liturgisch gebed.

De Heer leert ons gezamenlijk te bidden voor al onze broeders. Hij zegt immers niet "mijn Vader", die in de hemel zijt, maar "onze" Vader, opdat ons gebed als uit één hart opstijgt voor heel het Lichaam van de Kerk. H. Johannes Chrysostomos, Preek over het Evangelie volgens Mattheüs, In Matthaeum Homilia. 19,4, vert. uit Gr.

In alle liturgische tradities is het gebed van de Heer een wezenlijk bestanddeel van de belangrijkste gebedstijden uit het goddelijke officie. Maar vooral bij de drie sacramenten van de christelijke initiatie springt het kerkelijke karakter ervan in het oog:

Het doorgeven (traditio) van het gebed van de Heer bij het doopsel en het vormsel is een teken van de nieuwe geboorte tot het goddelijke leven. Het christelijke gebed betekent spreken tot God met het woord van God zelf. Daarom leren zij die "opnieuw geboren zijn door het woord van de levende God" (1 Petr. 1,23), hun Vader aanroepen met het enige woord dat Hij altijd verhoort. En voortaan kunnen zij dit ook. Want zij krijgen op hun hart, hun oren, hun lippen, op hun hele zijn, als kinderen van God onuitwisbaar het zegel van de zalving met de Heilige Geest gedrukt. Daarom is het overgrote deel van de commentaren van de Kerkvaders op het Onze Vader gericht tot de doopleerlingen en de pas gedoopten. Wanneer de Kerk het gebed van de Heer bidt, dan is het steeds het volk van hen die "nieuw geboren" zijn dat bidt en dat barmhartigheid ondervindt. Vgl. 1 Petr. 2,1-10

Bij de viering van de eucharistie blijkt het gebed van de Heer het gebed van de hele kerk te zijn. Op die plaats treedt de volledige betekenis en doelmatigheid ervan aan het licht. Door de plaatsing ervan tussen de anafora (eucharistisch gebed) en de communieritus, is het enerzijds een samenvatting van alle verlangens en smeekbeden die in de epiklese tot uitdrukking zijn gekomen, en klopt het anderzijds op de deur van het bruiloftsmaal in het rijk Gods, waarop de sacramentele communie vooruitloopt.
In de eucharistie wordt ook het eschatologisch karakter van de beden van het gebed van de Heer zichtbaar. Het is het specifieke gebed voor het "einde der tijden", voor de tijd van het heil, die begonnen is met de uitstorting van de heilige Geest en zijn voltooiing zal vinden bij de wederkomst van de Heer. De beden tot onze Vader berusten in tegenstelling tot de gebeden van het Oude Verbond op het heilsmysterie dat in de gekruisigde en verrezen Christus eens voor al reeds verwerkelijkt is.

Uit dit onwankelbare geloof vloeit de hoop voort die elk van de zeven beden bezielt. Deze beden geven uitdrukking aan de verzuchtingen van de huidige tijd, deze tijd van geduld en verwachting; voorlopig "is wat wij zullen zijn, nog niet geopenbaard" (1 Joh. 3,2). Vgl. Kol. 3,4 De Eucharistieviering en het Onze Vader zijn gericht op de komst van de Heer, "totdat Hij komt!" (1 Kor. 11,26).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam