• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"In het gebed des Heren wordt werkelijk een korte samenvatting van het hele evangelie gegeven". Tertullianus, De Oratione. 1, vert. uit Lat. "Nadat de Heer ons deze gebedsformule had doorgegeven, voegde Hij er aan toe. 'Vraagt en u zal gegeven worden' (Lc. 11, 9). Ieder kan dus volgens eigen behoeften verschillende gebeden ten hemel richten. Als men altijd maar begint met het Gebed van de Heer, dat het fundamentele gebed blijft". Tertullianus, De Oratione. 10. vert. uit Lat.

Eerst laat de heilige Augustinus zien hoe de psalmen de voornaamste voedingsbron zijn voor het christelijke gebed en hoe zij uitmonden in de beden van het Onze Vader. Vervolgens besluit hij met de volgende woorden:

En als ge alle woorden van de heilige gebeden nagaat, zult gij mijns inziens niets vinden wat niet bevat en ingesloten ligt in dit gebed des Heren. H. Augustinus, Brieven, Epistulae. 130,12,22, vert. Getijdenboek Lect. II,7,86

De hele Schrift (de Wet, de profeten en de psalmen) zijn vervuld in Christus. Vgl. Lc. 24, 44 Het Evangelie bestaat uit deze "Blijde Boodschap". Een samenvatting van de eerste verkondiging ervan wordt door de heilige Matteüs gegeven in de Bergrede. Vgl. Mt. 5-7 Welnu, het gebed tot onze Vader vormt het hart van die verkondiging. In deze samenhang wordt elke bede van het gebed verhelderd, dat ons door de Heer is nagelaten:

Het gebed des Heren is het volmaaktste gebed (...) In het gebed des Heren wordt niet alleen alles gevraagd wat wij met recht kunnen verlangen, maar ook in de volgorde waarin het verlangd moet worden. Zodoende onderricht dit gebed ons niet alleen in het vragen, maar het stuurt ook ons gevoelsleven. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II,83,9, vert uit Lat.
De bergrede is een levensleer, het Onze Vader is een gebed; maar zowel in het één als in het ander geeft de Geest van de Heer een nieuwe uitdrukking aan onze verlangens, deze inwendige bewegingen die ons leven bezielen. Jezus geeft ons onderricht in dat nieuwe leven door zijn woorden en Hij leert ons erom te vragen door het gebed. Van de juiste gerichtheid van ons gebed hangt de juiste gerichtheid van ons leven in Hem af.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam