• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het uiteindelijk doel van de hele goddelijke heilseconomie is het binnengaan van de schepselen in de volmaakte eenheid van de gelukzalige Drie-eenheid. Vgl. Joh. 17, 21-23 Maar nu al zijn wij geroepen om woning te zijn voor de allerhoogste Drie-eenheid: "Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen" (Joh. 14, 23).

O mijn God, Drie-eenheid, die ik aanbid, help mij mijzelf totaal te vergeten om mijn intrek te nemen in U, in eenheid van hart en in vrede, gevestigd in uw eeuwig nù. Moge niets mijn vrede verstoren, niets mij wegtrekken van U, o mijn onveranderlijke God. Elke minuut voere mij verder binnen in de diepte van uw mysterie. Breng mij tot rust en stilte - mijn hart een hemel voor U, een geliefd huis waar Gij rusten kunt. Dat ik U daar nooit alleen laat: ik wil bij U zijn met heel mijn wezen, heel wakker in geloof, heel en al aanbidding, helemaal prijsgegeven aan uw scheppende kracht! Z. Elizabeth van de H. Drie-eenheid, Gebed. vert. Getijdenboek Lect. I,4,156

Alinea's in de marge van alinea 260

"Immers,... alle goede vruchten van onze natuur en onze inzet die wij in de Geest en volgens het gebod van de Heer op aarde verbreid zullen hebben, zullen we later terugvinden, maar dan wel van alle smet gereinigd, verlicht en omgevormd, wanneer Christus aan de Vader het eeuwig en universeel koninkrijk zal teruggeven". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 39. § 3, vert. uit Lat Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 2 God zal dan "alles in allen" (1 Kor. 15, 28) zijn, in het eeuwig leven:
Het werkelijke en waarachtige leven is dus de Vader, die door de Zoon in de heilige Geest aan allen, als uit een bron, de hemelse gaven schenkt. Door zijn menslievendheid zijn ook aan ons, mensen, waarachtig de goederen van het eeuwig leven beloofd. H. Cyrillus van Jeruzalem, Catecheses Illuminandorum. 18,29, vert.: Getijdenboek Lect. II,5,22

Want God heeft ons ter wereld gebracht om Hem te kennen, te dienen en te beminnen, en zo in het paradijs te komen. De zaligheid doet ons deel hebben aan de goddelijke natuur (2 Pt. 1, 4) en aan het eeuwig leven Vgl. Joh. 17, 3 . Met haar treedt de mens binnen in de heerlijkheid van Christus Vgl. Rom. 8, 18 en in de vreugde van het trinitaire leven.

De genade is een deelname aan het leven van God en leidt ons binnen in de innigheid van het trinitair leven: door het Doopsel heeft de Christen deel aan de genade van Christus, hoofd van zijn lichaam. Als "aangenomen zoon" kan hij God voortaan "Vader" noemen in de eenheid met de enige Zoon. Hij ontvangt het leven van de Geest die hem de liefde ingeeft en de Kerk opbouwt.

Het gebed als gemeenschap
In het nieuwe verbond is het gebed de levende relatie van de kinderen van God met hun oneindig goede Vader, met zijn Zoon Jezus Christus en met de heilige Geest. De genade van het rijk Gods bestaat in "de vereniging van de hele heilige Drieëenheid met de hele geest".H. Gregorius van Nazianze, Or. 16,9, vert. uit Gr. Zodoende betekent het leven in gebed: gewoonlijk in de aanwezigheid van de drievuldig heilige God verkeren en in gemeenschap met Hem zijn. Die gemeenschap van leven is altijd mogelijk, omdat wij door het doopsel met Christus één en hetzelfde wezen geworden zijn. Vgl. Rom. 6, 5 Het gebed is christelijk voor zover het gemeenschap met Christus is en zich verbreidt in de kerk, die immers zijn lichaam is. De reikwijdte van het christelijke gebed is de reikwijdte van de liefde van Christus. Vgl. Ef. 3, 18-21

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 29 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam