• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"O zalig licht, Drie-eenheid, o eenheid van de aanvang af". Hymne bij het avondgebed ("O lux beata Trinitas"), vert. vgl. Getijdenboek, 705-706 God is eeuwige gelukzaligheid, onsterfelijk leven, licht dat niet dooft. God is liefde: Vader, Zoon en Heilige Geest. God wil in vrijheid de heerlijkheid van zijn gelukzalig leven meedelen. Dat is het "geheim raadsbesluit" (Ef. 1, 9) dat Hij reeds vóór de schepping van de wereld in zijn welbeminde Zoon genomen heeft: "in liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus" (Ef. 1, 5), d.w.z. "tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon" (Rom. 8, 29), dankzij "de geest van kindschap" (Rom. 8, 15). Dit raadsbesluit is "een voor alle eeuwen geschonken genade" Vgl. 2 Tim. 1, 9-10 , direct voortgekomen uit de trinitaire liefde. Dit raadsbesluit komt tot ontplooiing in het werk van de schepping, in heel de heilsgeschiedenis na de zondeval, in het zenden van de Zoon en de Geest, in het verlengde waarvan de zending van de Kerk gelegen is. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 2-9

Voor God is elk moment van de tijd actueel aanwezig. Hij stelt derhalve zijn eeuwig raadsbesluit van "voorbeschikking" vast en sluit daarbij het vrije antwoord van iedere mens op zijn genade in: "Inderdaad, zij hebben in deze stad samengespannen tegen uw heilige dienaar Jezus, die Gij gezalfd hebt: zowel Herodes als Pontius Pilatus, tezamen met de heidenen en de stammen van Israël Vgl. Ps. 2, 1-2 , om alles te doen wat uw hand en raadsbesluit tevoren bepaald had dat geschieden moest" (Hand. 4, 27-28). God heeft de handelingen die uit hun verblinding voortkwamen Vgl. Mt. 26, 54 Vgl. Joh. 18, 36 Vgl. Joh. 19, 11 , toegelaten om zijn heilsplan te verwezenlijken. Vgl. Hand. 3, 17-18

"God bevordert in alles het heil van die Hem liefhebben, (...) want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde heeft Hij verheerlijkt (Rom. 8,28-30).

Wij kunnen de Vader aanbidden, omdat wij door zijn toedoen opnieuw geboren zijn tot zijn leven, doordat Hij ons in zijn eniggeboren Zoon heeft aangenomen als zijn kinderen: door het doopsel lijft Hij ons in het lichaam van zijn Christus in en door de zalving met zijn Geest, die vanuit het hoofd uitgestort wordt over de ledematen, maakt Hij ons tot "gezalfden":

God, die ons had voorbestemd tot zijn kindschap, heeft ons gelijkvormig gemaakt aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Daar gij dus deelachtig zijt geworden aan Christus, de Gezalfde, heet ook gij terecht "gezalfden". H. Cyrillus van Jeruzalem, Tweede mystagogische catechese, Catecheses Mystagogicae. 3,1, vert. Getijdenboek Lect. II,3,10: PG 33, 1088A

De nieuwe mens die is wedergeboren en door de genade aan God is teruggegeven, begint met te zeggen "Vader", omdat hij kind is geworden. H. Cyprianus van Carthago, De Dominica Oratione. 9. vert. Getijdenboek Lect. I,5,79: PLn 4, 525A

"Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen (...) het heelal in Christus onder een hoofd te brengen (...). In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil" (Ef. 1, 9-11). Wij vragen met aandrang dat zijn heilsplan volledig verwezenlijkt wordt, op aarde, zoals dit reeds het geval is in de hemel.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam