• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"O zalig licht, Drie-eenheid, o eenheid van de aanvang af". Hymne bij het avondgebed ("O lux beata Trinitas"), vert. vgl. Getijdenboek, 705-706 God is eeuwige gelukzaligheid, onsterfelijk leven, licht dat niet dooft. God is liefde: Vader, Zoon en Heilige Geest. God wil in vrijheid de heerlijkheid van zijn gelukzalig leven meedelen. Dat is het "geheim raadsbesluit" (Ef. 1, 9) dat Hij reeds vóór de schepping van de wereld in zijn welbeminde Zoon genomen heeft: "in liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus" (Ef. 1, 5), d.w.z. "tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon" (Rom. 8, 29), dankzij "de geest van kindschap" (Rom. 8, 15). Dit raadsbesluit is "een voor alle eeuwen geschonken genade" Vgl. 2 Tim. 1, 9-10 , direct voortgekomen uit de trinitaire liefde. Dit raadsbesluit komt tot ontplooiing in het werk van de schepping, in heel de heilsgeschiedenis na de zondeval, in het zenden van de Zoon en de Geest, in het verlengde waarvan de zending van de Kerk gelegen is. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 2-9

Alinea's in de marge van alinea 257

De heilige Johannes zal nog verder gaan, wanneer hij zegt: "God is liefde" (1 Joh. 4, 8.16): het wezen zelf van God is liefde. Door in de volheid der tijden zijn enige Zoon en Geest van liefde te zenden openbaart God zijn diepste geheim: Vgl. 1 Kor. 2, 7-16 Vgl. Ef. 3, 9-12 Hijzelf is een eeuwige uitwisseling van liefde: Vader, Zoon en heilige Geest, en Hij heeft ons voorbestemd eraan deel te hebben.
Om het mysterie van de Kerk te doorgronden moet men allereerst nadenken over haar oorsprong in het heilsplan van de heiligste Drie-eenheid en over haar geleidelijke verwezenlijking in de geschiedenis.
In bedekte termen verwoord in het Oude Testament Vgl. Ps. 33, 6 Vgl. Ps. 104, 30 Vgl. Gen. 1, 2-3 en geopenbaard in het Nieuwe Verbond, wordt het scheppend handelen van de Zoon en de Geest, onlosmakelijk één met dat van de Vader, duidelijk bevestigd door de geloofsregel van de kerk: "Er is maar een God (..): Hij is de Vader, Hij is God, Hij is Schepper, Hij is maker, Hij is bouwer. Hij heeft alles door zichzelf gemaakt, d.w.z. door zijn Woord en zijn wijsheid", H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 2.30.9, vert. uit Lat. "door de Zoon en de Geest" die als het ware "Zijn handen" zijn. H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 4.20.1. vert. uit Lat. De schepping is het gemeenschappelijk werk van de heilige Drieëenheid.
De oorsprong en het doel van de missie. De uiteindelijke bron van de missionaire opdracht die de Heer aan zijn kerk gegeven heeft, is de eeuwige liefde van de allerheiligste Drie-eenheid: "De Kerk is gedurende haar aardse pelgrimstocht van nature missionair, aangezien zij zelf volgens het plan van God de Vader haar oorsprong vindt in de zending van de Zoon en in de zending van de heilige Geest". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 2. vert. uit Lat. En het uiteindelijke doel van de zending is geen ander dan de mensen te laten delen in de gemeenschap die er is tussen de Vader en de Zoon in hun Geest van liefde. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 23

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam