• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gij zult uw zinnen niet zetten (...) op iets wat uw naaste toebehoort (Ex. 20, 17).

Gij zult niet uit zijn op het huis van uw naaste, noch op zijn land, zijn slaaf of zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of iets dat hem toebehoort (Deut. 5, 21).

Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn (Mt. 6, 21).

Het tiende gebod is een herhaling en een aanvulling van het negende gebod, dat handelt over de begeerlijkheid van het vlees. Het tiende gebod veroordeelt het begeren van de goederen van de medemens, dat de wortel is van diefstal, roof en bedrog, wat verboden wordt door het zevende gebod. "De begeerlijkheid van de ogen" Vgl. 1 Joh. 2, 16 leidt tot geweld en onrechtvaardigheid, wat door het vijfde gebod verboden wordt. Vgl. Mi. 2, 2 De hebzucht vindt, evenals de ontucht, zijn oorsprong in de afgodendienst die door de eerste drie voorschriften van de wet verboden wordt. Vgl. Wijsh. 14, 12 Het tiende gebod handelt over de intenties van het hart; samen met het negende gebod geeft het in het kort alle voorschriften van de wet weer.
Het zinnelijk streefvermogen zet ons ertoe aan te verlangen naar aangename dingen die we niet bezitten. Zo verlangen we te eten, wanneer we honger hebben of ons te warmen, wanneer we kou voelen. Op zichzelf zijn die verlangens goed, maar vaak blijven ze niet binnen de perken van de redelijkheid en zetten ze ons ertoe aan ten onrechte datgene te verlangen, wat ons niet toekomt en wat aan anderen toebehoort of wat wij aan anderen verschuldigd zijn.
Het tiende gebod verbiedt de hebzucht en de begeerte zich zonder beperking aardse goederen toe te eigenen; het verbiedt de ongeordende begerigheid, geboren uit het buitensporige hartstochtelijke verlangen naar rijkdom en de daarmee gepaard gaande macht. Het veroordeelt het verlangen om een onrecht te begaan, waardoor men de naaste in zijn aardse goederen schade zou berokkenen:
Wanneer de wet ons zegt: "Gij zult geen ongeregelde begeerten koesteren", zegt zij ons met andere woorden onze verlangens verre te houden van datgene wat ons niet toebehoort. Want het verlangen naar de goederen van de naaste is oneindig groot en wordt nooit verzadigd, zoals er geschreven staat: "De gierigaard zal nooit met geld verzadigd worden (Sir. 5, 9) Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 3,37.
Men zondigt niet tegen dit gebod, wanneer men verlangt zaken te verwerven die aan anderen toebehoren, op voorwaarde dat dit door eerlijke middelen gebeurt. De traditionele catechese wijst met realiteitszin op diegenen "die het meest strijd moeten voeren tegen hun misdadige verlangens" en "die men dus het meest moet aansporen dit gebod te onderhouden".
Het zijn de kooplieden die hopen op schaarste van goederen of hoge prijzen voor hun koopwaar, die met spijt vaststellen dat zij niet de enigen zijn om te kopen en te verkopen, wat het hun mogelijk zou maken duurder te verkopen en goedkoper in te kopen; het zijn diegenen die wensen dat hun mededingers in ellende zouden zitten, om zo - door koop of verkoop - hun winst te behalen (...). Het zijn de artsen die wensen dat er veel zieken zijn; de rechtsgeleerden die erop staan dat talrijke en belangrijke rechtszaken en processen plaatsvinden..." Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 3,37

Het tiende gebod verbiedt de ongeregelde hebzucht, geboren uit het buitensporig verlangen naar rijkdom en naar de macht die de rijkdom bezit.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 21 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam