• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Liefde voor de armen is niet te verzoenen met een buitensporig verlangen naar rijkdom of met het egoïstisch gebruik ervan:
En gij nu die rijk zijt: weent en jammert om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw mooie kleren zijn door motten aangetast. Uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoort, het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen. Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting. Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord, hij heeft geen verweer tegen u (Jak. 5,1-6).

Alinea's in de marge van alinea 2445

Het tiende gebod verbiedt de hebzucht en de begeerte zich zonder beperking aardse goederen toe te eigenen; het verbiedt de ongeordende begerigheid, geboren uit het buitensporige hartstochtelijke verlangen naar rijkdom en de daarmee gepaard gaande macht. Het veroordeelt het verlangen om een onrecht te begaan, waardoor men de naaste in zijn aardse goederen schade zou berokkenen:
Wanneer de wet ons zegt: "Gij zult geen ongeregelde begeerten koesteren", zegt zij ons met andere woorden onze verlangens verre te houden van datgene wat ons niet toebehoort. Want het verlangen naar de goederen van de naaste is oneindig groot en wordt nooit verzadigd, zoals er geschreven staat: "De gierigaard zal nooit met geld verzadigd worden (Sir. 5, 9) Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 3,37.

De Heer klaagt over de rijken, omdat zij troost vinden in de overvloed van hun bezittingen (Lc. 6, 24). "De hoogmoedige zoekt de aardse macht, terwijl de arme van geest het rijk der hemelen zoekt". H. Augustinus, De sermone Domini in monte. 1,1.3: PL 34, 1232 Zich vol vertrouwen overgeven aan de voorzienigheid van de hemelse Vader bevrijdt de mens van zorgen voor de dag van morgen. Vgl. Mt. 6, 25-34 Het vertrouwen op God bereidt de mens voor op de gelukzaligheid van de armen. Zij zullen God zien.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam