• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Met deze woorden begint de 1e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
. De belijdenis van de uniciteit van God wortelt in de goddelijke openbaring van het Oude Verbond Ze is onlosmakelijk verbonden met het beladen van het bestaan van God en ze is even fundamenteel. God is uniek, er is maar één God: "Het christelijk geloof belijdt dat er maar één God in natuur, in substantie en in wezen is". Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,2,8 vert. uit Lat.
Aan Israël, zijn uitverkorene, heeft God zich geopenbaard als de Enige: "Luister, Israël, Jahwe is onze God, Jahwe alleen! Gij moet Jahwe uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten" (Deut. 6, 4-5). Door de profeten roept God Israël en alle naties op zich tot Hem, de Enige, te wenden: "Wendt u tot Mij en laat u redden, gij uithoeken der aarde; want ik ben God en niemand anders (... ) voor Mij zal iedere knie zich buigen, bij Mij zal zweren iedere tong. 'Jahwe alleen' zal men zeggen, 'beschikt over zege en kracht' (Jes. 45, 22-24). Vgl. Fil. 2, 10-11
Jezus zelf bevestigt dat God "de enige Heer" is en dat men Hem moet bemininnen "met geheel zijn hart, geheel zijn ziel, geheel zijn verstand en geheel zijn kracht". Vgl. Mc. 12, 29-30 Tegelijkertijd geeft Hij te verstaan dat Hijzelf "de Heer"Vgl. Mc. 12, 35-37 is. Belijden dat "Jezus de Heer is", is het eigene van het christelijk geloof Dat is niet in strijd met het geloof in God, de Enige. Geloven in de heilige Geest "die Heer is en het leven geeft" brengt geen enkele scheiding aan in de enige God.
Wij geloven vast en verklaren eenvoudig dat er één ware God is, eeuwig, onmetelijk groot en onveranderlijk, onbegrijpelijk, almachtig en onuitsprekelijk, Vader, Zoon en heilige Geest: drie personen, maar één wezen, één substantie, d.w.z. één enkelvoudige natuur". 4e Concilie van Lateranen, Hfd 1. Over het Katholieke geloof, Caput 1: De fide catholica (11 nov 1215), 1. vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 21 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam