• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals dit voor alle sacramenten het geval is, zo wordt ook deze viering omringd door verklarende riten. Terwijl ze in de verschillende liturgische tradities onderling sterk van elkaar afwijken, hebben ze met elkaar gemeen dat ze de veelvoudige aspecten van de sacramentele genade tot uitdrukking brengen. Zo laten de inleidingriten in de Latijnse ritus - de voordracht en uitverkiezing van de wijdeling, de toespraak van de bisschop, de ondervraging van de wijdeling, de litanie van de heiligen - zien dat de keuze van de kandidaat is geschied overeenkomstig het gebruik van de Kerk en bereiden zij de plechtige handeling van de wijding voor. Na de wijding volgen verschillende riten die op symbolische wijze het voltrokken mysterie uitdrukken en voltooien: de bisschop of de priester wordt gezalfd met het heilig Chrisma, als teken van de bijzondere zalving van de Heilige Geest die hun dienstwerk vruchtbaar maakt; aan de bisschop wordt het evangelieboek, de ring, de mijter en de staf overhandigd; het zijn tekens van zijn apostolische zending om het woord van God te verkondigen, van zijn trouw aan de Kerk, bruid van Christus, en van zijn herderstaak over de kudde van de Heer; aan de priester wordt de pateen en de kelk overhandigd, "de offergave van het heilig volk" Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Wijding van Bisschoppen, priesters en diakens - editio typica altera, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum (1 jan 1990). presbyterorum. Traditio panis et vini, 163, die hij aan God dient op te dragen; aan de diaken, die zojuist de zending heeft ontvangen om het Evangelie van Christus te verkondigen, wordt het evangelieboek overhandigd.

Alinea's in de marge van alinea 1574

Al deze betekenissen van de zalving met olie vindt men terug in het sacramentele leven. De zalving vóór het Doopsel met de olie van de geloofsleerlingen duidt op zuivering en versterking; de Ziekenzalving drukt genezing en troost uit. De zalving met het heilig Chrisma na het Doopsel, tijdens het Vormsel en bij de Wijding is het teken van wijding. Door het Vormsel krijgen de Christenen - dit woord betekent: zij die gezalfd zijn - meer deel aan de zending van Jezus Christus en aan de volheid van de heilige Geest waarvan Hij vervuld is, opdat heel hun leven "het goede reukwerk van Christus" Vgl. 2 Kor. 2, 15 verspreidt.
De Kerk is de bruid van Christus
De eenheid van Christus en de Kerk, hoofd en ledematen van het lichaam, houdt ook in het onderscheid van de twee in een persoonlijke relatie. Dit aspect wordt dikwijls uitgedrukt in het beeld van de bruidegom en de bruid. Het thema van Christus als bruidegom van de Kerk is voorbereid door de profeten en aangekondigd door Johannes de Doper. Vgl. Joh. 3, 29 De Heer heeft zichzelf aangeduid als "de bruidegom" (Mc. 2, 19). Vgl. Mt. 22, 1-14 Vgl. Mt. 25, 1-13 De apostel stelt de Kerk en iedere gelovige, lidmaat van zijn lichaam, voor als een bruid "verloofd" met Christus, de Heer, om met Hem slechts één geest te zijn. Vgl. 1 Kor. 6, 15-17 Vgl. 2 Kor. 11, 2 Zij is de vlekkeloze bruid van het vlekkeloos Lam, Vgl. Openb. 22, 17 Vgl. Ef. 1, 4 Vgl. Ef. 5, 27 die Christus heeft liefgehad, voor wie Hij zich heeft overgeleverd "om haar te heiligen" (Ef. 5, 26), die Hij aan zich gebonden heeft door een eeuwig verbond en voor wie Hij blijft zorgen als voor zijn eigen lichaam. Vgl. Ef. 5, 29
Dat is de gehele Christus, hoofd en lichaam, één geheel, bestaande uit velen (...). Of het nu het hoofd is dat spreekt, of de ledematen, het is Christus die spreekt. Hij spreekt in zijn rol van hoofd (ex persona capitis) of in zijn rol van lichaam (ex persona corporis). Maar wat staat er geschreven? "Die twee zullen één vlees zijn. Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de Kerk" (Ef. 5, 31-32). En de Heer zelf zegt in het Evangelie: "Deze twee zullen worden één vlees" (Mt. 19, 6). Immers, opdat gij weet dat het hier op de een of andere manier twee personen betreft, maar daarentegen toch ook weer één, door de band van het huwelijk, spreekt Hij bij Jesaja als één persoon (...). Als hoofd noemt Hij zich "bruidegom", als lichaam noemt Hij zich "bruid". H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 74,4, vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam