• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maaltijd des Heren, Vgl. 1 Kor. 11, 20 omdat het gaat om het avondmaal dat de Heer met zijn leerlingen op de avond vóór zijn lijden genuttigd heeft, en om de anticipatie van het bruiloftsmaal van het Lam Vgl. Openb. 19, 9 in het hemelse Jeruzalem.

Breken van het brood, omdat deze ritus, die eigen is aan de joodse maaltijd, door Jezus gevolgd werd toen Hij als gastheer het brood zegende en uitdeelde, Vgl. Mt. 14, 19 Vgl. Mt. 15, 36 Vgl. Mc. 8, 6.19 vooral tijdens het laatste avondmaal. Vgl. Mt. 26, 26 Vgl. 1 Kor. 11, 24 Aan deze handeling zullen de leerlingen Hem herkennen na de verrijzenis, Vgl. Lc. 24, 13-35 en met deze uitdrukking zullen de eerste Christenen hun eucharistische bijeenkomsten aanduiden. Vgl. Hand. 2, 42.46 Vgl. Hand. 20, 7.11 Hiermee willen ze aangeven dat al wie het ene gebroken brood, Christus, nuttigt, met Hem verenigd wordt en een lichaam met Hem vormt. Vgl. 1 Kor. 10, 16-17

Eucharistische bijeenkomst (synaxis), omdat de Eucharistie gevierd wordt in de bijeenkomst van de gelovigen, de zichtbare uitdrukking van de Kerk. Vgl. 1 Kor. 11, 17-34

Alinea's in de marge van alinea 1329

De Mis is tegelijk en onafscheidelijk de gedachtenis van het offer, waarin het kruisoffer vereeuwigd wordt, en van het heilig gastmaal dat bestaat in de gemeenschap met het lichaam en bloed van de Heer. De viering van het eucharistisch offer is echter volledig gericht op de intieme vereniging van de gelovigen met Christus door de Communie. Door te communiceren ontvangt men Christus zelf die zich voor ons geofferd heeft.

"Eén lichaam"
De gelovigen die antwoord geven op het woord van God en ledematen worden van het lichaam van Christus, worden nauw verenigd met Hem: "In dit lichaam wordt het leven van Christus uitgestort in de gelovigen, die door de Sacramenten op mysterievolle en reële wijze met de gestorven en verheerlijkte Christus verenigd worden". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 7. vert. uit Lat. Dit geldt vooral voor het Doopsel, waardoor wij verenigd worden met de dood en de verrijzenis van Christus, Vgl. Rom. 6, 4-5 Vgl. 1 Kor. 12, 13 en voor de Eucharistie, waardoor "wij waarlijk deelhebbend aan het lichaam van Christus, verheven worden tot de gemeenschap met Hem en met elkaar". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 7. vert. uit Lat.
Het verloop van de viering

Allen verzamelen zich. De Christenen komen op eenzelfde plaats samen voor de eucharistieviering. Aan het hoofd staat Christus zelf die de voornaamste handelende persoon van de Eucharistie is. Hij is de hogepriester van het Nieuwe Verbond. Op onzichtbare wijze zit Hij zelf elke eucharistieviering voor. Als diens vertegenwoordiger zit de bisschop of priester (handelend in de persoon van Christus als hoofd) de vergadering van de gelovigen voor, hij neemt het woord na de lezingen, ontvangt de offergaven en zegt het eucharistisch gebed. Allen hebben een actief aandeel in de viering, ieder op zijn manier: de lectoren, zij die de offergaven aandragen, zij die de communie uitreiken, en heel het volk dat zijn deelname uitzegt in het "Amen".

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 7 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam