• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Liturgie en culturen

De viering van de liturgie moet dus beantwoorden aan de aard en cultuur van de verschillende volken. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 37-40 Opdat het Christusmysterie wordt "meegedeeld aan alle heidenvolken om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof" (Rom. 16, 26), moet het verkondigd, gevierd en beleefd worden in alle culturen, zodat deze niet vernietigd, maar door dit mysterie verlost en tot voltooiing gebracht worden. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Catechese geven in onze tijd, Catechesi Tradendae (16 okt 1979), 53 Vanuit en door hun eigen menselijke cultuur, opgenomen en omgevormd door Christus, hebben de vele kinderen van God toegang tot de Vader, om Hem te verheerlijken, in één Geest.

Alinea's in de marge van alinea 1204

In de gemeenschap van de heiligen zijn in de loop van de hele geschiedenis van de kerken verschillende vormen van spiritualiteit tot ontwikkeling gekomen. Het persoonlijk charisma van iemand die getuigenis aflegt van de liefde van God voor de mensen, is overdraagbaar gebleken, zoals de geest van Elia op Elisa Vgl. 2 Kon. 2, 9 en op Johannes de Doper Vgl. Lc. 1, 17 kon overgaan; zodoende kunnen leerlingen deel hebben aan die geest. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 2 In een spiritualiteit komen ook andere stromingen, liturgische èn theologische, samen en zij getuigt van de inculturatie van het geloof in een menselijke context en zijn geschiedenis. De vormen van christelijke spiritualiteit nemen deel aan de levende traditie van het gebed en zijn onontbeerlijke leidraden voor de gelovigen. In hun rijke verscheidenheid breken ze als in een prisma het zuivere en enige licht van de heilige Geest.

"De Geest is werkelijk de plaats van de heiligen en voor de Geest is de heilige een bijzonder geschikte verblijfplaats, want de heilige biedt zich aan om met God te wonen en hij wordt ook wel tempel van God genoemd". H. Basilius van Caesarea, Liber de Spiritu Sancto. 26,62, vert. uit Gr.
Door haar zending zelf "is de Kerk samen met heel de mensheid op weg en deelt zij hetzelfde aardse lot met de wereld. Zij is als het ware het zuurdeeg en als de ziel van de menselijke samenleving, geroepen om in Christus te worden vernieuwd en omgevormd tot de familie van God". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 40. § 2, vert. uit Lat. De missionaire krachtsinspanning vereist dus geduld. Ze begint bij de verkondiging van het Evangelie aan volken en aan groepen die nog niet in Christus geloven; Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 42-47 ze vindt haar vervolg in de vestiging van christelijke gemeenschappen die "tekens van de tegenwoordigheid van God in de wereld" 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 15 zijn, en in de stichting van locale kerken; Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 48-49 ze brengt een proces van inculturatie op gang om het Evangelie vlees en bloed te doen worden binnen de culturen van de volken; Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 52-54 ongetwijfeld zal ze ook tegenslagen kennen, "Wat echter de mensen, groeperingen en volken betreft, hen raakt en doordringt de Kerk slechts geleidelijk en neemt hen zo op in de katholieke volheid. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 6. vert. uit Lat.
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft voor de Latijnse Kerk "het catechumenaat voor volwassenen hersteld; het is over een aantal etappes verdeeld". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 64. vert. uit Lat. De riten hiervan vindt men in de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo initiationis christianae adultorum
Orde van dienst voor het catechemunaat (6 januari 1972)
(1972). Bovendien heeft het Concilie toegestaan dat men in de missiegebieden, "naast de initiatie-elementen die in de christelijke traditie liggen vervat, ook elementen opneemt die bij een bepaald volk in gebruik zijn, voor zover zij aan het christelijk ritueel kunnen worden aangepast". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 65 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 37-40. vert. uit Lat.

"De blijde boodschap van Christus vernieuwt voortdurend het leven en de cultuur van de gevallen mens: zij bestrijdt en verwijdert de dwalingen en slechte daden die nog steeds uit de blijvende verlokking van de zonde voortvloeien. De zeden van de volkeren zuivert zij en verheft zij voortdurend. De geestelijke waarden en de gaven van elke natie of elk tijdperk bevrucht zij als het ware van binnenuit met bovenaardse rijkdom. De blijde boodschap versterkt en vervolmaakt die en herstelt ze in Christus". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 58. 4

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam