• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Iedere mens wordt, op grond van het geheim van het Woord van God dat is mens geworden Vgl. Joh. 1, 14 , toevertrouwd aan de moederlijke zorg van de Kerk. Daarom moet elke bedreiging van de waardigheid en van het leven van de mens wel een reactie oproepen in het hart van de Kerk, moet die haar wel raken in de kern van haar eigen geloof in de verlossende Menswording van de Zoon van God, moet zij die wel betrekken in haar zending om het Evangelie van het leven te verkondigen in de hele wereld en aan ieder schepsel Vgl. Mc. 16, 15 .

Vandaag wordt die verkondiging bijzonder dringend in het licht van de schokkende toename en verscherping van de bedreigingen van het leven van mensen en volken, vooral wanneer dat zwak en weerloos is. Bij de oude, smartelijke plagen van ellende, honger, inheemse ziekten, geweld en oorlogen voegen zich andere, van onbekende aard en van verontrustende omvang.

Reeds het Tweede Vaticaans Concilie heeft, op een bladzijde die dramatisch actueel is, met kracht de veelvuldige misdrijven en aanslagen tegen het menselijk leven aangeklaagd. Dertig jaar later maak ik de woorden van de concilievaders tot de mijne, en nogmaals en met eenzelfde krachtige aanklacht verhef ik, in naam van de hele Kerk, in de zekerheid dat ik het authentieke gevoelen verwoord van ieder zuiver geweten, mijn stem:

'Al wat verder tegen het leven zelf ingaat, zoals alle soorten van moord, uitroeiing, abortus, euthanasie en vrijwillige zelfmoord, al wat de integriteit van de menselijke persoon aantast, zoals verminking, lichamelijke en geestelijke foltering, pogingen om de mens psychisch in zijn macht te krijgen; al wat een belediging is voor de menselijke waardigheid, zoals onmenselijke levensvoorwaarden, willekeurige arrestaties, deportaties, slavernij, prostitutie, handel in meisjes en minderjarigen; schandelijke arbeidsvoorwaarden, waarbij de arbeiders als louter winst-werktuigen worden behandeld en niet als vrije en verantwoordelijke personen: dit alles en andere dergelijke dingen zijn onmiskenbaar schandelijk. Ze zijn een aantasting van de menselijke beschaving en zij werpen meer een smet op hen die zich zo gedragen dan op hen die het onrecht hebben te verdragen. En ze zijn volledig in tegenspraak met de eer van de Schepper' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 27

Helaas, dat verontrustende panorama, verre van beperkt te worden, is zich veeleer aan het uitbreiden: met de nieuwe duidelijke vooruitzichten van wetenschappelijke en technologische vooruitgang ontstaan nieuwe vormen van aanslagen op de waardigheid van het menselijk wezen, terwijl een nieuwe culturele situatie zich aftekent en tot stand komt, die aan de misdrijven tegen het leven een ongehoord en zo mogelijk nog schandelijker aanzien geeft en nieuwe ernstige zorgen wekt: brede lagen van de publieke opinie rechtvaardigen sommige misdrijven tegen het leven in naam van de rechten van de individuele vrijheid en maken, op grond van een dergelijke vooronderstelling, niet alleen aanspraak op strafuitsluiting daarvoor, maar zelfs op goedkeuring van de overheid om die misdrijven in absolute vrijheid te begaan en zelfs nog met gratis hulp van de openbare gezondheidszorg.

Nu bewerkt dat alles een diepe verandering in de wijze waarop het leven en de intermenselijke betrekkingen bezien worden. Het feit dat de wetgeving in veel landen, in afwijking van de fundamentele beginselen van haar Grondwet ermee heeft ingestemd dergelijke praktijken tegen het leven niet te straffen of ze zelfs volledige rechtmatigheid toe te kennen is tegelijk een zorgwekkend symptoom en belangrijke oorzaak van een ernstige moreel verval; beslissingen die eens eenstemmig beoordeeld werden als misdadig en afgewezen door het algemene morele besef, worden stilaan maatschappelijk respectabel. Zelfs de geneeskunde die krachtens haar roeping toegewijd is aan de verdediging van en de zorg voor het menselijk leven, leent zich er op enkele terreinen steeds meer toe om die handelingen tegen de persoon uit te voeren en misvormt aldus haar gelaat, spreekt zichzelf tegen en haalt de waardigheid van hen die haar beoefenen omlaag. In zo'n culturele en juridische situatie staan ook de grote demografische, sociale- of familieproblemen, die drukken op talloze volken van de wereld en die een verantwoordelijke en actieve aandacht vragen van de nationale en de internationale gemeenschappen, bloot aan valse en misleidende oplossingen, in tegenspraak met de waarheid en met het welzijn van de personen en van de naties.

Het resultaat dat men bereikt is dramatisch: niet alleen is het verschijnsel van het uit de weg ruimen van zoveel menselijke wezens in wording of op de weg naar de dood ernstig en verontrustend, maar niet minder is dat het feit dat zelfs het geweten, a.h.w. verduisterd door zo wijdverbreide conditioneringen, steeds meer moeite heeft om te onderscheiden tussen goed en kwaad wat betreft de fundamentele waarde van het menselijk leven.

Document

Naam: EVANGELIUM VITAE
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1995
Copyrights: © 1995 Katholiek Nieuwsblad, Den Bosch
Bewerkt: 3 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam